અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) એ સહાયક સર્વેયરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ITI અથવા ડિપ્લોમા પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, … Read more